แนวทางขอใบ ป.3 ขนาด 11 มม. อย่างไร ให้มีโอกาสที่นายทะเบียนจะอนุมัติให้

Loading...

หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มท 0501/ว 886

ข้อ4 ชนิดและขนาดอาวุธปืน ซึ่งจะอนุญาตให้พิจารณาถึงฐานะ และความจำเป็นของผู้อนุญาตเป็นราย ๆ ไป
โดยระลึกว่าการอนุญาตให้เอกชนมีอาวุธปืนนั้นเป็นการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ 2490
มาตรา 9 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬา หรือในการยิงสัตว์
การพิจารณาอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนี้ มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสำหรับชนิดและขนาดอาวุธปืนตามคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 674/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 ข้อ 13 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0515/13548 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2515 ที่ 0313/ว8583 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2517 และที่
0515/ว686 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2517 ดังนี้

ก. ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฏหมาย หรือมีหน้าที่ ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ที่เสี่ยง
อันตรายต่อชีวิตและผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้
หรือผู้ขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเป็นนักกีฬายิงปืน และมาฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจำจากเลขาธิการ
สมาคมยิงปืน หรือนายสนามยิงปืนนั้น ๆ ในการพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกให้อนุญาตขนาดลำกล้อง
ไม่เกิน .45 หรือ 11 มม.ได้

ข.สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพก อนุญาตให้มีได้ลำกล้องไม่เกินขนาด .38 หรือ 9 มม.
สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
กฏกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ตามที่ระบุไว้ในข้ออื่น ๆ ด้วย
สำหรับอาวุธปืนที่มีอานุภาพร้ายแรงแม้ขนาดลำกล้องไม่เกิน .38 หรือ 9 มม. เช่นอาวุธปืนขนาด .357
ก็ไม่ควรอนุญาตเว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตำรวจ ทหารหรือข้าราชการอื่นซึ่มีหน้าที่ปราบปรามตามกฏหมาย
หรือเป็นข้าราชการในท้องที่กันดาร และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองหน้าที่การงาน
มาเป็นที่เชื่อถือได้ก็ให้พิจารณาอนุญาตได้ สำหรับในต่างจังหวัดให้นายทะเบียนฯ เสนอขอรับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

อาวุธปืนขนาด .45 .357 และอื่น ๆ ที่เป็นขนาดใหญ่ ๆ

ถูกบังคับให้ขอเพื่อการกีฬา ไม่ให้ขอเพื่อป้องกันตัว ด้วยเหตุผลที่ท่านว่า

ประชาชนทั่วไปๆ ใช้แค่ .38 ก็เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันตัว

ดังนั้นตอนขอให้ระบุไปว่าใช้เพื่อการกีฬา

ที่ กทม.ขอ ป3.ขนาด  .45  เพื่อการกีฬา นอกจากเอกสารหลักๆแล้วต้องมี

1. บัตรสมาชิกของสนามยิงปืนนั้นๆ

2. หนังสือรับรองการอบรมการใช้ อวป.(นายสนามจะระบุขนาดที่ขอเลย)

3. และต้องตอบคำถาม(เขียน) ลงในแบบฟอร์มอีกประมาณ6 ข้อ (แต่บางท่านบอกไม่ต้องกรอก  แต่เตรียมตัวตอบคำถามไปก็ดีไม่เสีนหายอะไร)

3.1 แข่งยิงปืนที่ไหนประเภทอะไร

3.2 ทำไมต้องใช่ขนาดนี้

อะไรประมาณเนี้ยครับ จำไม่ค่อยได้แล้วครับ

ส่วนต่างจังหวัดเท่าที่ศึกษาดูเห็นว่าส่วนมาก ต้องใช้ใบที่สำศัญและมีมูลค่ากว่าที่กล่าวมาข้างต้น ใบอะไรลองถามเพื่อนสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดดูครับ


ที่มา : หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มท 0501/ว 886
Loading...

You may also like...

error: Error !