กรณีโดนจับคดีปืนผิดมือ ต้องทำอย่างไรบ้าง

Loading...

โดนจับคดีปืนผิดมือ

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  โดยอาวุธปืนนั้นเป็นเพียงการมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา ๗๒ ครับ

ถ้าขณะถูกจับกุม จับกุมได้พร้อมกระสุนด้วยตามมาตรา ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตน ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๒ ทวิวรรคหนึ่งครับ

โดยสองความผิดนี้เป็นความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักคือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงบทเดียวครับ

ส่วนพกพาตามมาตรา ๘ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทาง สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุ จำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสองครับ

ซึ่งต้องรับผิดทั้งมีปืนโดยไม่รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืน ทั้งสองบทครับ
ซึ่งปกติแล้ว ศาลจะลงโทษฐานละ ๑ ปี รวม ๒ ปี หากรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ ๑ ปี และถ้าปืนมีทะเบียนและไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อน อาจจะรอการลงโทษได้ครับ


ที่มา : guntalk
Loading...

You may also like...

error: Error !