กฎหมายกำหนดให้ประชาชนมีอาวุธปืนเพียงสั้น 1 ยาว 1 จริงหรือไม่ ?

Loading...

หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มท 0501/ว 886

แนวทาง หลักการพิจาณาของนายทะเบียน

ข้อ 5 การอนุญาตให้มีอาวุธปืน ตามปกติควรมีได้เพียงคนละ 2 กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณา อนุญาตมากน้อยเพียงใดแล้วแต่หลักฐานความจำเป็นของแต่ละบุคคล และควรเข้มงวดกวดขันอย่าให้มีมากเกิน ความจำเป็นไม่ซ้ำขนาดกันให้วงเล็บวัตถุประสงค์มีและใช้อาวุธปืนในใบอนุญาต (ป.4) ให้ชัดเจน

สรุปได้ว่า

-สั้น1 ยาว1 ไม่มีสภาพบังคับแต่ก็เป็นดุลยพินิจของนายทะเบียนที่พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละราย

-ให้การพิจารณา อนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน ให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (คนละไม่เกิน 2 กระบอก และพิจารณาขนาด)

-ถึงจะมีแนวทางในการพิจารณาอนุญาตฯ ของนายทะเบียนแล้ว ก็เป็นดุลพินิจของนายทะเบียนที่จะไม่อนุญาตฯ ก็ได้ ถ้าเห็นว่าบุคคลผู้ยื่นขออนุญาตฯ ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ควรมีอาวุธปืน หรือ ไม่ควรมีอาวุธปืน เพิ่มอีก เพราะมันเพียงพออยู่แล้ว หรือไม่ควรมีขนาดนั้นๆ ในครอบครอง

– แนวปฏิบัติ/แนวทาง ตามที่กล่าวไม่เป็นกฎ (ที่ต้องปฏิบัติตามเป๊ะอย่างเช่นกฎหมาย) จึงไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้บุคคลทั่วไปทราบโดยทั่วกัน ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ กำหนดไว้

-หากมีอาวุธปืนเพียงพอแล้ว นายทะเบียนมีสิทธิไม่ให้อีกได้…ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ตาม รธน. 50  หรือการให้ขนาด .45 เฉพาะ จนท. ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม หรือ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ไม่ให้กับบุคลทั่วไปนั้น  ไม่ถือว่าดุลพนิจของนายทะเบียน เป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะเป็นเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ครับ (สมเหตุ สมผล)

-ประชาชนสามารถมีกี่กระบอกก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุผล ความจำเป็น และดุลยพินิจของนายทะเบียน


ที่มา : หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มท 0501/ว 886
Loading...

You may also like...

error: Error !